Bibliografia

Literatura i inne materiały wykorzystywane w opracowaniach

comp.jpg - publikacja dostępna on-line, kliknij na ikonę.

 1. Alabrudzińska Elżbieta, Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920-1939, Toruń: Wydawnictwo UMK, 1995.
 2. Alabrudzińska Elżbieta, Kościoły nierzymskokatolickie w Grudziądzu w latach 1920-1939, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. 19, 1995, s. 83-103.
 3. Alabrudzińska Elżbieta, Prostestantyzm w Polsce w latach 1918-1939, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 4. Ariès Philippe, Człowiek i śmierć. Warszawa: PIW, 1992.
 5. Bachanek Jacek, Kirkowski Ryszard, Lisewo i okolice. Zarys dziejów do 1946 roku.Lisewo: UG Lisewo, 1993.
 6. Bania Zbigniew, Olszewski Andrzej, Klasyfikacja i typologia nagrobków. Warszawa: Zarząd i Ochrony I Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, 1989.
 7. Bär Max, Die Kirchenbücher der Provinz Westpreussen. Danzig: 1908. comp.jpg
 8. Bär Max, Der Adel und der adlige Grundbesitz in Polnisch-Preussen zur Zeit der preussischen Besitzergreifung.Leipzg:S. Hirzel, 1911.comp.jpg
 9. Belzyt Leszek, Dzieje Chełmży w okresie międzywojennym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002;
 10. Bilski Stefan (red.), Szkice brodnickie, t. I. Brodnica-Toruń: TMZM - TTK, 1988. comp.jpg
 11. Biały Czesław, Parafie rypińskie oraz kościoły i kaplice na ich terenie. Rypin, 1993 comp.jpg
 12. Biegański Zdzisław red., Dzieje Sępólna Krajeńskiego. Sępólno Krajeńskie: Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza, 2010.
 13. Bilski Stefan, Region brodnicki. Historia. Zabytki. Krajobraz.. Toruń: TTK, 1985. comp.jpg
 14. Birecki Piotr, Dzieje sztuki w Chełmży. Chełmża: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa, 2001.
 15. Birecki Piotr, Szkic z dziejów kościoła ewangelickiego na Podgórzu (1896-1939), [w:] Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza. Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Domu Muz w Toruniu (Toruń, 18 listopada 2006 r.) pod red. K. Kluczwajd, Toriń: Dom Organizatora, 2007.
 16. Birecki Piotr, Sztuka luterańska na Ziemi Chełmińskiej od drugiej połowy XVI do pierwszej ćwierci XVIII wieku. Warszawa:DiG, 2007.
 17. Birkholz R., Der Kreis Strasburg.Geschichte eines westpreußischen Gebietes, Osnabrück : Druckhaus Fromm, 1981.
 18. Biskup Marian (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu. Toruń: TNT, 1968. comp.jpg
 19. Błaszczyk Justyna (et. al.), Zachować od zapomnienia. Rozmowy o przeszłości. Chełmża: Stowarzyszenie Homo Homini, 2005;
 20. Brzostowski Edwin, Chmielewski Eugeniusz, Cmentarze grudziądzkie. Zarys dziejów. Grudziądz: PTTK Grudziądz, Muzeum Miejskie w Grudziądzu, 1993 comp.jpg
 21. Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Warszawa: [s.n.], 1990.
 22. Bydgoszcz plus 5: plan miasta 1:23 000; oprac kartogr.: Agnieszka Wędrychowska, Anna Kłopotowska, Bogusława Karlicka. Warszawa: Demart, 2009.
 23. Celińska Elżbieta, Zabytkowe cmentarze w województwie włocławskim, część 1 [w.] Biuletyn Przewodnicki Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Włocławku nr 57, Włocławek: PTTK Włocławek, 1988, s. 2 - 8.
 24. Celińska Elżbieta, Zabytkowe cmentarze w województwie włocławskim, część 2 [w.] Biuletyn Przewodnicki Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Włocławku nr 58, Włocławek: PTTK Włocławek, 1988, s. 6 - 10.
 25. Chwalisz Katarzyna, Menonici i nekropolia menonicka w Wielkiej Nieszawce. "Pomorze i Kujawy" 2000, nr 6 (13).
 26. Chylińska Dagmara, Trudne dziedzictwo - cmentarze poniemieckie w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska. "Architektura Krajobrazu" 2007, nr 1 (14), s. 31-39.
 27. Ciesielska Karola, Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich i na Kujawach w świetle kontraktów osadniczych [w.] Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza t. IV, Poznań 1958.
 28. Ciesielska Karola, Zakrzewski Tadeusz, 450 lat toruńskiego Podgórza 1555-2005. Toruń: ToMiTo, 2005 comp.jpg
 29. Czaja Roman red., Historia gminy Wąbrzeźno t. 1. Wąbrzeźno: UG Wąbrzeźno, 2006.
 30. Czyż Anna (red.), Gutowski Bartłomiej (red.), Sztuka cmentarzy XIX i XX wieku. Materiały z konferencji pt.: Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, zorganizowanej w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2008 roku. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2010.
 31. Danielewicz Jerzy (red), Dzieje Kowalewa Pomorskiego. Bydgoszcz: Urząd Miasta i Gminy w Kowalewie Pomorskim, 1986;
 32. Deutsche Kunst und Dekoration: Ilustrirte Monatshefte zur Forderung deutscher Kunst und Formensprache in neuzeitlich. Band XXI, Darmstadt, 1907/1908. comp.jpg
 33. Die Geschichte, die wirtschaftliche und die kulturelle Entwickelung des Kreises Hohensalza bis zum Jahre 1911. Hohensalza: Lehmann, 1911 comp.jpg
 34. Dobrowolska Ewa, Wędrówka po cmentarzach. "Robotnik Pomorski". 1946, nr 297.
 35. Domosławski Jerzy, Kościół Św. Szczepana w Toruniu 1904-2004. Toruń: VIA, 2004.
 36. Dorobek Franciszek, Epidemia cholery w Królestwie Polskim i guberni płockiej w 1848 r. [w:] Notatki Płockie, t. 24, 1979, z. 1, s. 25-36 comp.jpg
 37. Dworzaczkowa Jolanta, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa: Semper, 1997
 38. Dziedzic Jan Tomasz, Ossowski Paweł Powiat i miasto Chełmno. Chełmno: nakładem Wydziału Powiatowego, 1923. comp.jpg
 39. Dzieje protestantyzmu w Polsce. Przewodnik archiwalny, oprac. Elżbieta Alabrudzińska, Grzegorz Jasiński, Hanna Krajewska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 40. Eichelkraut Elfriede, Deutsche Dörfer im Kreis Lipno, Dobriner Land (Polen). Band I. Wuppertal, 1996.
 41. Eichelkraut Elfriede, Deutsche Dörfer im Kreis Lipno, Dobriner Land (Polen). Band II. Wuppertal, 2000.
 42. Eichelkraut Elfriede, Deutsche Dörfer im Kreis Lipno, Dobriner Land (Polen). Band III. Wuppertal, 2010.
 43. Eichelkraut Elfriede, Gemeinde Czernikowo. Wuppertal, 1994.
 44. Einwohnerbuch von Thorn und Umgebung 1919, Thorn: Lambeck-Dąbrowski, 1919. comp.jpg
 45. Engel Gerhard, Matthes Martin, Kreis Briesen Westpreussen. Erlesenes und Erlebtes. Kassel: Kassel-Wilhelmshöhe : Thiele & Schwarz, 1971.
 46. Filipska E, Cmentarze mennonitów - Żulawy i Dolina Wisły. Dokumentacja naukowo-historyczna. Toruń, 1978.
 47. Fischer Norbert, Vom Gottesacker zum Krematorium - Eine Sozialgeschichte der Friedhofe in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert. Hamburg, 1996. comp.jpg
 48. Froelich Xawier, Geschichte des Graudenzer Kreises, Bild 1-2, Graudenz: 1868-1872. comp.jpg
 49. Gawarecki Wincenty Hipolit, Opis topograficzno-historyczny ziemi dobrzyńskiéy : z ryciną, i tabellą wykazuiącą obwodu lipnoskiego gminy, wsie, dymy, i dziedzicówPłock: nakładem i drukiem Karola Kuliga, 1827. comp.jpg
 50. Gąsiorowski Paweł, Zyglewski Zbigniew, Cmenatrze fordońskie [w.] Dzieje Fordonu i okolic Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Biegańskiego. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 1997.
 51. Gertz Herbert, Fünf Dörfer im Kreis Thorn. Eine kleine Chronik. Drewenzwinkel, Neudorf, Schillno, Zlotterie, Grabowitz, Kompanie.Burghaslach: Selbstverlag 1995.
 52. Gierszewski Józef, Historja miasta Kowalewa w zarysie. Wąbrzeźno: odbito z czasopisma “Głos Wąbrzeski”, 1936;
 53. Giziński Stanisław, Wczoraj i dziś mojego Gronowa Toruń - Gronowo: Zespół Szkół RCKU, 2006.
 54. Giziński Stanisław, Złotoria w historii i legendzie. Rypin: Verbum, 1999.
 55. Gloeh Feliks, Wykaz parafii i proboszczów Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego Okręgu Warszawskiego, "Rocznik Ewangelicki", 1925, s. 11 - 121.
 56. Gonschorowski Paul, Der Kreis Briesen Westpreussen, 1889.
 57. Goździk P. Cholera w Królestwie Polskim w 1831 r., Warszawa, 1939.
 58. Górny Kazimierz, Wąbrzeźno. Z dziejów miasta i okolicy. Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1988.
 59. Górski Zbigniew, Kabaciński Ryszard, Pakulski Jan (red.), Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616-1620, cz. I-II, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - PAN, 1994.
 60. Górski Zbigniew, Kabaciński Ryszard, Mietz Andrzej (red.), Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765. Województwo inowrocławskie, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2011.
 61. Grążawski Kazimierz red., Szkice Brodnickie t. 2. Brodnica: TMZM, 1993. comp.jpg
 62. Grelewski Stefan, Sekty religijne w Polsce, Radom: nakładem autora, 1933. comp.jpg
 63. Grelewski Stefan, Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski, 1935. comp.jpg
 64. Grysińska Katarzyna (red.), Jastrzębski Włodzimierz (red.), Kotowski Albert (red.), Bydgoszcz. Miasto wielu kultur i narodowości. Bydgoszcz: Przedsiębiorstwo marketingowe LOGO na zlecenie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, 2009.
 65. Grzeszczak Małgorzata, Przysiółek z młynem w tle [w:] Czechowska Kamila (red.), Mirosław Rzeszowski (red.), Duch i czas. Materiały do dziejów Szubina i ziemi szubińskiej. T.2. Szubin: Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie oraz Kujawsko-Pałuckie Tow. Kult. w Szubinie, 2006.
 66. Grzybowski Michał red., Osiek Rypiński: dzieje parafii i gminy. Osiek Rypiński, 1994.
 67. Guldon Zenon (et al.), Dokumenty do dziejów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej XIV-XIX w.. Warszawa - Poznań: PWN, 1974.
 68. Guldon Zenon, Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, cz. III. Bydgoszcz-Poznań: BTN-PWN, 1967.
 69. Guldon Zenon, Osadnictwo ziemi dobrzyńskiej w XVI-XVIII w., "Zapiski kujawsko-dobrzyńskie. Seria D. Gospodarka", Włocławek, 1981, s. 229-259.
 70. Guldon Zenon, Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w Ii połowie XVI wieku. Toruń-Łódź: TNT - PWN, 1964.
 71. Guldon Zenon, Kabaciński Ryszard, Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy XVI-XVIII w. Bydgoszcz: BTN, 1975.
 72. Guldon Zenon, Powierski Jan, Podziały administracyjne Kujaw i Ziemii Dobrzyńskiej w XIII-XIV wieku, Warszawa-Poznań: PWN, 1974
 73. Guldon Zenon, Wajda Kazimierz, Źródła statystyczne do dziejów Pomorza Wschodniego i Kujaw od XVI do poczatków XX w.. Toruń: UMK, 1970.
 74. Harnoch Agathon, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890.
 75. Heling Reinhold, Die Evangelischen Kirchengemeinden in Ostpreussen und Westpreussen in den Pfarr-Almanachen von 1912 und 1913. Hamburg: Selbstverlag des Vereins, 2000.
 76. Heppner Aaron, Herzberg Isaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der juedischen Gemeinden in den Posener Landen. Koschmin - Bromberg: Selbstverlage der Verfasser, 1904. comp.jpg
 77. Heuer Reinhold, Die Holländerdörfer in der Weichselniederung um Thorn, "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst", Heft 42, 1934, s. 122-155. comp.jpg
 78. Heym B., Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902 comp.jpg
 79. Hirzel Stephan, Grab und Friedhof der Gegenwart. München: 1927.
 80. Hładyłowicz Konstanty J., Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów: Kasa im. Rektora j. Mianowskiego, 1932. comp.jpg
 81. Jakóbczyk Witold, Kolonizatorzy i hakatyści. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1989.
 82. Jakóbczyk Witold, Pruska komisja osadnicza 1886-1919. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976.
 83. Jankowski Michał, Cmentarz ewangelicki w Chodczu na Kujawach. "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu", z. 12. Bydgoszcz: Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, 2007, s. 175-178. comp.jpg
 84. Jastrzębski Włodzimierz (red.), Szwankowski Jerzy (red.), Tuchola. Od pradziejów do współczesności, Bydgoszcz - Tuchola: Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo - Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, 2010.
 85. Kalinowski Krzysztof, Silno. "Pomorze i Kujawy" 2001, nr 5-6 (18-19). comp.jpg
 86. Kalkstein Zygmunt, Liczba i rozmieszczenie Niemców w Polsce, Warszawa: Instytut Badań Spraw Narodowościowych, 1927. comp.jpg
 87. Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado, 2010.
 88. Kawski Tomasz, Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w okresie międzywojennym (1918/20-1939), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, nr 1, dok. 25, s. 92;
 89. Kawski Tomasz (red.), Żydzi w Fordonie. Dzieje Kultura Zabytki. Bydgoszcz: Fundacja Kultury Yakiza, 2008.
 90. Kiec Olgierd, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918. Warszawa: Semper, 2001.
 91. Kluczwajd Katarzyna (red.), Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza. Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Domu Muz w Toruniu (Toruń, 18 listopada 2006 roku). Toruń: TNOiK, 2007.
 92. Kłaczkow Jarosław (red.), Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX w.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek - ToMiTo, 2011.
 93. Kłaczkow Jarosław (red.), //Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), t. 1. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek-Wydawnictwo UMK, 2012.
 94. Kłaczkow Jarosław (red.), Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), t. 2. Pod zaborami i obcym panowaniem. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek-Wydawnictwo UMK, 2012.
 95. Kłaczkow Jarosław (red.), Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), t. 3. W ramach Rzeczpospolitej, państw ościennych i na emigracji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek-Wydawnictwo UMK, 2012.
 96. Kłaczkow Jarosław, Wspólnota Herrnhucka w Wielkim Rychnowie na Pomorzu w latach 1920-1939 - tło sporu z władzami polskimi o dzierżawę tego majątku [w:] Zbigniew Karpus et al. W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin Toruń - Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.
 97. Kłosowska Monika, Cmentarz żydowski w Brodnicy. "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu", z. 12. Bydgoszcz: Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, 2007, s. 179-181. comp.jpg
 98. Kneifel Eduard, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Winsen an der Luhe: Selbstverlag, 1964. comp.jpg
 99. Kneifel Eduard, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen. Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971.
 100. Kolbuszewski Jacek, Cmentarze. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
 101. Konczal Agata, Ewangelicki cmentarz dzisiaj w Trzebcinach. Przywrócone światło. "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu", z. 12. Bydgoszcz: Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, 2007, s. 171-174. comp.jpg
 102. Kowalski Ryszard, Gmina Golub-Dobrzyń. Historia. Zabytki. Krajobraz. Golub-Dobrzyń: UG Golub-Dobrzyń, 2002.
 103. Kowalski Ryszard, Gmina Łubianka : historia i współczesność. Łubianka: Polskie Towarzystwa Reklamowe, 2004.
 104. Krajewski Mirosław, Mietz Andrzej, Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny. Włocławek: WTN, 1996.
 105. Krause Ewa, Monografia historyczna gminy i miasta Janikowo - od pradziejów ludzkości do końca XX wieku. Janikowo, 2002.
 106. Kruszelnicki Zygmunt, Toruń nie istniejący, Warszawa: PWN, 1987.
 107. Kubiak Władysław, Dzieje Lubrańca. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
 108. Kucharzewska Joanna, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, Warszawa: Neriton, 2004.
 109. Kurowski Andrzej, Dzieje kościoła ewangelickiego w Łabiszynie [w:] Czechowska Kamila (red.), Mirosław Rzeszowski (red.), Duch i czas. Materiały do dziejów Szubina i ziemi szubińskiej. T.3. Szubin: Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie oraz Kujawsko-Pałuckie Tow. Kult. w Szubinie, 2007.
 110. Kwiatkowska Eugenia, Osadnictwo wiejskie ziemi dobrzyńskiej w świetle planów z XVIII i XIX w. i jego przemiany pod wpływem uwłaszczenia i parcelacji. Toruń: PWN, 1963.
 111. Kwiatkowska Wiesława, Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817 - 1920 i pozostałe po niej akta. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2006;
 112. Lattermann Alfred, Einfuehrung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dem preussischen Osten. Poznań: Historische Geselschaft fuer Polen, 1938. comp.jpg
 113. Lewandowski R., Epidemie cholery w powiecie lipnowskim, "Biuletyn Przewodnicki Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Włocławku", 1985, nr 31, s. 5-8.
 114. Ludkiewicz Zdzisław, Osady holenderskie na Nizinie Sartawicko-Nowskiej. Toruń - Warszawa: Kasa im.Mianowskiego - Instytut Popierania Nauki, 1934; comp.jpg
 115. Łukaszewicz Józef, O kościołach braci czeskich w dawnej Wielkopolsce. Poznań, 1835 comp.jpg
 116. Maczubski Tadeusz, Zasady inwentaryzacji krajoznawczej cmentarzy. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1989.
 117. Maercker Hans, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900. comp.jpg
 118. Marolewski Adam, Żydzi w Toruniu w okresie międzywojennym. Toruń: Adam Marszałek, 2005.
 119. Matelski Dariusz, Niemcy w Polsce w XX wieku.Warszawa, Poznań: PWN, 1999.
 120. Mąka Wojciech, Sosny szumią w jidysz, "Gazeta Pomorska", nr 66, 1993.
 121. Meis Mona, Historische Grabdenkmäler Der Wupperregion. Wuppertal: Wuppertal, Univ., Fachbereich Design - Kunst - Musikpädagogik - Druck, 2002. comp.jpg
 122. Michałowski Andrzej red., Ochrona cmentarzy zabytkowych : materiały szkoleniowe pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz ; Organizacja lapidariów cmentarnych = Protection of historic cemeteries : materiały z konferencji, Żagań 20-23 czerwca 1993 = training materials for employees of the State Monument Protection Service and Organization of cementery collections of stones and stone fragments = materials from the conference, Żagań-Kożuchów, June 20-23 1993. Warszawa: OOZK. NIK., 1995.
 123. Michałowski Andrzej red., Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce : województwo bydgoskie. Warszawa : OOZK, NIK, 1996. Studia i Materiały. Cmentarze 4 (7).
 124. Mielke Emil, Schlonsk. Chronik eines deutschen Dorfes an der Weichsel in Mittelpolen. Dortmund, 1972. comp.jpg
 125. Mietz Andrzej, Cmentarze chodeckie. Dzieje i zabytki. Toruń: [s. n.], 1993.
 126. Mietz Andrzej, Wiejskie cmentarze protestanckie w dolinie Wisły pod Chełmnem w XVII - XVIII w. Katalog cmentarzy [w.] Rocznik Grudziądzki t. XI. Grudziądz: Polskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum w Grudziądzu, 1994.
 127. Mietz Andrzej, Zabytkowy cmentarz epidemiczny w Zębowie na ziemi dobrzyńskiej [w.] Ziemia Dobrzyńska t. II. Rypin: Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1992, s. 17 - 27 comp.jpg
 128. Mietz Andrzej, Pakulski Jan, Górzno :zarys dziejów, Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1989.
 129. Mikulski Krzysztof red., Historia Wąbrzeźna. Tom 1, Wąbrzeźno: Urząd Miejski, 2005.
 130. Mikulski Krzysztof red., Historia Wąbrzeźna. Tom 2, Wąbrzeźno: Urząd Miejski, 2005.
 131. Moeller Friedwald, Altpreussisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945. Bd. 1, Die Kirchspiele und ihre Stellenbesetzungen. Band 1, Hamburg: Im Selbstverlag des Vereins, 1968.
 132. Mycio Andrzej, Charakter gospodarczy osiedli Ziemi Dobrzyńskiej w końcu XVIII wieku [w.] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno- Społeczne. Historia, z. 30 (322). Toruń: Wydawnictwo UMK, 1997, s. 91 - 103 comp.jpg.
 133. Namaczyńska Stanisława, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1648-1696, Lwów 1937. comp.jpg
 134. Neff Christian, Mennonitische Adressbuch. Karlsruhe, 1936. comp.jpg
 135. Neumann Wilhelm, Cypressen: eine Sammlung von Todeserinnerungen und Grabschriften, nach den Altersstufen und Lebensverhältnissen der Verstorbenen geordnet. Berlin, 1828. comp.jpg
 136. Niedzielska Magdalena, Grochowina Sylwia, Cmentarz garnizonowy w Toruniu. Toruń: ToMiTo, 2007.
 137. Niedzielska Magdalena, Grochowina Sylwia, Cmentarz Św. Jerzego. Toruń : ToMiTo, 2006.
 138. Niedzielska Magdalena, Toruńskie cmentarze. Toruń: TNT, 1992.
 139. Nowosad Wiesław, Osadnictwo olęderskie w dobrach szlachty Prus Królewskich. Stan źródeł i możliwości badawcze. "Archiwa - Kancelarie - Zbiory", t. 1. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005, s. 85-115.
 140. Okolice Bydgoszczy i Torunia: mapa turystyczna 1: 75 000; praca zbiorowa. Poznań: Cartomedia, 2008.
 141. Osadnictwo holenderskie doliny Wisły w województwie bydgoskim. Referaty z sesji naukowej "Osadnictwo holenderskie w Dolinie Wisły", WOK w Bydgoszczy, 14 grudnia 1992 r. [w:] "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu", z. 1. Bydgoszcz: Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, 1996, s. 105-122. comp.jpg
 142. Nowak Zenon (red.), Emancypacja, asymilacja, antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku. Zbiór studiów. Toruń: Adam Marszałek, 1992.
 143. Pabian Andrzej, Mennonicka wspólnota religijna i gospodarcza w basenie grudziądzkim i kotlinie toruńskiej w XVI-XVIII wieku [w.] Przegląd Regionalny z. 2, Toruń: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1992.
 144. Pawłowski Marek, Gmina Łysomice od pradziejów do współczesności, Łysomice: UG Łysomice,2004.
 145. Piskorska Elżbieta, Cmentarze ewangelickie na Podgórzu. Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, fot. Bohdan Horbaczewski. Toruń, 1978.
 146. Plehn Hans, Geschichte des Kreies Strasburg in Westpreussen. Leipzg: DUnkel & Humblot, 1900. comp.jpg
 147. Plehn Hans, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900. comp.jpg
 148. Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu pod. red. J. Kłaczkowa, Toruń: Adam Marszałek, 2009.
 149. Raczyński Marian, Materjały do historji Ciechocinka. Warszawa: [s.n.], 1935.
 150. Romanowska-Grabowska Olga, Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. Bydgoskie, Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, 1996.
 151. Romer Eugeniusz, Polacy na kresach pomorskich i pojezierskich. Lwów: Wyd. zasiłkiem Polskich Spółek Oszczędności i Pożyczek pod patronatem Wydziału Krajowego Książnica Polska Tow.Naucz. Szkół Wyższych Warszawa - Gebethner i Wolff Poznań - M. Niemierkiewicz, 1919. comp.jpg
 152. Rozmus Dariusz, De Judeorum arte sepulcrali, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005.
 153. Rozynkowski Waldemar, Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie. Papowo Biskupie: Urząd Gminy Papowo Biskupie, 1996.
 154. Rusiński Władysław, Osady tzw. "Olędrów" w dawnym woj. poznańskim. Kraków: PAU, 1947.
 155. Ruther Karl, Die Geschichte des Deutschtums in Grębocin (Gramtschen) und Umgebung. Poznań: Historische Gesellschaft fuer Posen, 1939. comp.jpg
 156. Rzeszowski Mirosław red., Pojednanie i pamięć: wydawnictwo okolicznościowe poświęcone ustanowieniu miejsca pamięci pochowanych na byłym cmentarzu ewangelickim w Szubinie. Szubin: rejonowa Biblioteka Publiczna : Szubińskie Towarzystwo Kulturalne, 2009.
 157. Sass Marek, Dzieje pierwszej wiejskiej wspólnoty ewangelickiej na ziemi tucholskiej, "Pomorze i Kujawy", nr 5-6, 2001.
 158. Schroetter Eberhard von, Statistische Darstellung des Culmer Kreises für das Jahr 1864Culm: Selbstverlag, 1865.
 159. Serczyk Jerzy, Świadectwa przeszłości. Nowości. 1978, nr ???.
 160. Sikora Sławomir, Cmentarz. Antropologia pamięci, "Polska Sztuka Ludowa", 1986, t. 40, z. 1-2.
 161. Sobczak Aleksander red., Cmentarz w prawie i praktyce: regulacje prawne, zarządzanie, finanse. Warszawa: Verlag Dashofer, 2005.
 162. Sobczak Aleksander, Poradnik cmentarny: kościelne i cywilne normy prawne o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wraz z orzecznictwem. Gniezno: Gaudentinum, 2003.
 163. Specjalski Ryszard, Obrowo - Gmina. Lipno - Włocławek: FHW "Mała Ojczyzna", 2006.
 164. Stache Christa, Verzeichnis der Kirchenbücher im Evanglischen Zentrlarchiv in Berlin. T. 1, Die östlichen Kirchenprovinzen der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union. Berlin: Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, 1985.
 165. Steinmann Otto, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866. comp.jpg
 166. Sucharska Anna, Czas jak strumień… Z dziejów Ostromecka. Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego, 1990.
 167. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902. comp.jpg
 168. Szafran Przemysław, Osadnictwo historycznej Krajny w XVI - XVIII w. (1511-1772). Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1961.
 169. Szewczyk Łucja, Dobrzyńskie nazwy części wsi z członem utożsamiającym Rumunek / Rumunki [w.] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska, z. 18 (118). Toruń 1981, s. 63 - 98 comp.jpg
 170. Sziling Jan (red.), Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939). Toruń: Wydawnictwo UMK, 1995.
 171. Tanaś Sławoj, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
 172. Treichel Alexander von, Geschichte des Deutschtums von Rippin und Umgegend. Rippin : Landkreis Rippin, 1942.
 173. Turowski Stefan, Kościół ewangelicko-unijny w Polsce 1920-1939, Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane WSP, 1990.
 174. Vovelle Michel, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2004.
 175. Waszkiewicz Zofia, Polski Narodowy Kościół Katolicki w Toruniu (1923 - 1939), "Rocznik Toruński", 1994, R. 22, s. 143-167.
 176. Werner Albert, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898. comp.jpg
 177. Wiebe Herbert, Das Siedlungswerk niederländischer Mennoniten im Weichseltal zwischen Fordon und Weissenberg bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Marburg a. d. Lahn: Johann Gottfried Herder Institut, 1952.
 178. Wojciechowski Michał, Powiat sępoleński w latach 1920-1939. Życie polityczne, społeczne i gospodarcze. Sępólno Krajeńskie: Firma Usługowo-Wydawnicza "DANIEL" Ewa Wierzchucka, 2009.
 179. Wojciechowski Mieczysław (red.), Dzieje Chełmży. Chełmża: Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury, 1994;
 180. Wojciechowski Mieczysław (red.), Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, Toruń: Wydawnictwo UMK, 1998.
 181. Wultański Jerzy, Brodnickie nekropolie. Brodnica: "Multi", 2001.
 182. Wultański Jerzy, Historia ewangelicyzmu brodnickiego. Brodnica: "Multi", 1998.
 183. Wyrzykowska Irena, Osadnictwo olęderskie na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej od XVI do XVIII w. Toruń: maszynopis, 1970.
 184. Żychowski Marian, Osadnictwo rolnicze kolonistów niemieckich w Królestwie Polskim w latach trzydziestych-sześćdziesiątych XIX w. [w:] "Kwartalnik Historyczny", 1957, R. 64, nr 3, s. 44-78 comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License