Cmentarz ewangelicki - Choceń (Zakrzewek)

Są błędy? Niejasności? Brakuje czegoś? A może chcesz użyć poniższych informacji? - pisz: lp.pw|adytnalta.akcilegnawe#lp.pw|adytnalta.akcilegnawe

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie%20%281%29.jpg?raw=1

Opis cmentarza

zabudowany.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony na terenie zabudowanym wsi Choceń przy zbiegu ulic Słonecznej i Zakrzewskiej, przy ul. Zakrzewskiej 12 naprzeciwko gospodarstwa przy ul. Zakrzewskiej 27. Jadąc drogą wojewódzką od strony Kowala należy tuż po zauważeniu zielonej tablicy oznaczającej wjazd na teren wsi Zakrzewek skręcić w pierwszą w lewo drogę (ul. Zakrzewska) i następnie jechać prosto ok. 550 metrów. Po prawej stronie, tuż za rozwidleniem dróg (ul. Zakrzewskiej i dochodzącej ul. Słonecznej), widzimy zadrzewiony i zakrzaczony teren cmentarza. Od północy sąsiaduje z ul. Zakrzewską, od wschodu z terenem szkółki iglaków, a od południa i zachodu z gruntami ornymi.

Na posiedzeniu Rady Gminy Choceń z dnia 25 lutego 2020 roku radni uchwalili wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie nazwy wsi Zakrzewek przyłączonej w 2011 roku do Chocenia. Coroczne rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 grudnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 2426) nie zatwierdziło tej zmiany toteż nazwa Zakrzewek nadal obowiązuje.

Podstawowe informacje
Data założenia III ćw. XIX w. (przed 1867)
Wyznanie ewangelicko-augsburski
Ówczesna parafia Chodecz (od 1809)
Status brak dokumentów potwierdzających urzędowe zamknięcie cmentarza
Powierzchnia ~0,10 ha
Nr działki obręb Choceń, nr 708
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek z inskrypcja nie znaleziono
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, splantowanie terenu, zbycie działki na inny cel
Stan zachowania ZŁY, typ III
Data ostatniego pochówku, zamknięcia, likwidacji ?, -, -
Ewidencja zabytków WEZ, WUOZ Toruń, delegatura we Włocławku
Stan prawny własność Gminy Choceń, Lz

Przez północno-zachodnie naroże cmentarza przechodzi kanalizacja natomiast przez północno-wschodnie naroże przechodzi wodociąg.

Roślinność
Drzewa brzoza, dąb,
Krzewy lilak, …
Inne trawa, bluszcz

Brak pomników przyrody. Do starodrzewu można zaliczyć dęby.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły obmurowane z postumentem NIE - - - -
Mogiły ziemne TAK ? - - dające się wyczuć w podłożu wybrzuszenia będące mogiłami ziemnymi
Pola grobowe TAK 1 I poł XX w. metal w środku krzyż z postacią Ukrzyżowanego
Postumenty NIE - - - -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 1 stanowisko widoczne
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Budynek sakralny NIE - - - -

Układ zewnętrzny cmentarza czytelny.
Układ wewnętrzny całkowicie zatarty.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Alicja Drozd-Lipińska, 2021

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21

WUOZ Toruń, delegatura we Włocławku, 2019

{$caption}
fot. 4

Działania porządkowo-remontowe, upamiętnienia

Nie przeprowadzono.
Cmentarz ujęty w publikacji projektu "Zagubione ślady społeczności ewangelickiej we Włocławku i okolicy" realizowanego przez Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Pierwotnie nieewidencjonowany cmentarz w Zakrzewku został w listopadzie 2019 roku - po poważnych podejrzeniach co do możliwości zbycia jego terenu na inny cel - wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Osobno dokonano wpisu jedynego widocznego nagrobka. Niestety w wydanym w 2010 roku i obowiązującym SUIKZP Gminy Choceń brakuje wzmianki o tym cmentarzu.
W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Lapidaria Gmina Choceń wyjaśniła, że istnieją rozbieżności pomiędzy archiwalną dokumentacją gminną a ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego we Włocławku. Działka nr 708 wedle stanu z 1963 roku była własnością Gromadzkiej Rady Narodowej i "stanowiła cmentarz ewangelicki" zaś wedle Starostwa Powiatowego we Włocławku jest to grunt zakrzaczony i zalesiony. Gmina Choceń nie posiada żadnych dowodów na to, że obecnie działka nr 708 jest cmentarzem (!), co jest niezwykle istotne dla istnienia obiektu w przypadku dokonywania zmian MPZP dla dawnej wsi Zakrzewek.


Osadnictwo w Zakrzewku

Historia

Zakrzewek powstał dopiero w 1844 roku poprzez wyodrębnienie części areału majątku Choceń będącego w posiadaniu rodziny Zakrzewskich. Ignacy Zakrzewski herbu Pomian zdecydował się na wycięcie lasu i osiedlenie na tym terenie protestanckich kolonistów, którzy wydzierżawili od niego ziemię w zamian za czynsz roczny, po uprzednim doprowadzeniu nieużytków do zdolności uprawnej. Mówiący po niemiecku przybysze wiary ewangelickiej należeli do parafii ewangelickiej w Chodczu. W spisie płatników składek na rzecz parafii z 1846 roku figuruje 9 nazwisk ówczesnych gospodarzy, zaś łącznie mieszkało tu wtedy 53 ewangelików. Nieco późnieszy spis z 1849 roku informuje o 10 gospodarzach (56 ewangelikach).Każdy z gospodarzy posiadał identyczny areał o powierzchni 8 morgów. Najwcześniejsze dane o istnieniu o kantortu pochodzą z 1867 roku. Prawdopodobnie z uwagi na ilość protestantów oraz względnie dużą odległość od macierzystej parafii (11 km) kantorat - szkoła służąca za dom modlitwy wraz z cmentarzem - powstał nieco wcześniej. Służył także ewangelikom z sąsiednich osad.
Najwyraźniej nieatrakcyjne warunki spowodowały, że wielu protestantów wyjeżdzało do bardziej perspektywicznych ośrodków lub udawali do Niemiec a nawet do Ameryki Północnej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku spotęgował ich emigrację. Pierwszy polski spis powszechny z 1921 roku odnotował, że ewangelicy w Zakrzewku stanowili 21% wszystkich mieszkańców. Po kilkunastu ewangelików mieszkało jeszcze w Szczutkowie, Choceniu, Wilkowiczkach, Pustkach Choceńskich a w Czerniewicach 26. Niestety odpływ wiernych w kolejnych latach spowodował, że szkoła w 1925 roku była już zamknięta. Cmentarz niewątpliwie czynny był w 1937 roku i stanowił własność parafii w Chodczu. Z pewnością należy założyć, że pochówki odbywały się w czasie okupacji, gdy w miejsce częściowo wysiedlonych polskich mieszkańców sprowadzono Niemców. Wtedy Zakrzewek (Sakschewek) przemianowano na Stauen.

Ludzie

Płatnicy składki na rzecz parafii ewangelickiej w Chodczu z 1846 ze wsi Zakrzewek: Michał Zilkendorf, Michał Nikolaj, Jerzy Bretkrentz, Krzysztof Düsterhof, Samuel Wojan, Bogumił Litke, Michał Bretkrentz, Marcin Hofman, Wilhelm Eschner,


Bibliografia:

  1. 3928B Ehrstaetten (Marysin), 1:25 000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1944.
  2. Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD], Centralne Władze Wyznaniowe [dalej: CWW], sygn. 1242, k. 548.
  3. AGAD, CWW, sygn. 1243, k. 21-22.
  4. E. H. Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden in Königreich Polen, 1867, s. 208.
  5. I. Drozd, Gmina Choceń ze strony projektu "Zagubione ślady społeczności ewangelickiej we Włocławku i okolicy", 2012
  6. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in der Kalischer Diözese. Posen 1937, s. 103–104.
  7. J. Kłaczkow, Rozwój organizacyjny parafii ewangelickich na Kujawach wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Chodcza i Przedcza, [w:] "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", 2000, t. 14, s. 69–87.
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Warszawskie, Warszawa 1925, s. 207.
  9. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. B. Chlebowskiego, t. XIV, Warszawa 1895, s. 317.
  10. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Choceń, Choceń 2010.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License