Cmentarz ewangelicki - Grębocin I

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

g1.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png church.png
Położenie

Cmentarz na terenie zabudowanym, położony przy dawnym kościele ewangelickim (pierwotnie rzymskokatolicki pw. Św. Barbary). Idąc ul. Szkolną dochodzimy do cmentarza ewangelickiego nowego i mijamy go po prawej stronie. Kila metrów dalej widzimy kierunkowskaz prowadzący w lewo do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Skręcamy w jego kierunku do do muzeum czyli dawnego kościoła. Po lewej od kościoła znajduje się teren cmentarza. Od północy sąsiaduje z terenem gospodarstwa domowego i nieużytkami od wschodu z nieużytkami i terenem muzeum, od południa z terenem muzeum, a od wschodu z terenami gospodarstw domowych.

Podstawowe informacje
Data założenia 1565 jako protestancki, użytkowany był zapewne już od czasów powstania kościoła, czyli od XIV w.
Wyznanie ewangelicki, do 1565 jako rzymskokatolicki
Ówczesna parafia Grębocin-Rogowo-Lubicz (od 1565)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,17 ha
Nr działki na terenie 582/1
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek z istniejących z 1899, starsze zdeponowane na dziedzińcu toruńskiego WUOZu
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania LAPIDARIUM, Typ II (na terenie cmentarza nadal znajdują się elementy nagrobków - tu stan FATALNY, TYP III)
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?
Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy lilak
Inne pokrzywa

Brak danych o istnieniu alei. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 5 k. XIX w. - I poł. XX w. piaskowiec jeden obok altany, drugi jako ozdobnik na chodniku prowadzącym do muzeum, trzeci element to szczyt większej płyty, czwarty to podstawa od krzyża stojąca pod murem, piąty to destrukty
Przyścienne TAK 1 I poł. XX w. lastryko wmurowany w ścianę muru muzeum
ŁĄCZNIE 6 elementów
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - I poł. XX w. żeliwo pomiędzy terenem muzeum, a terenem dawnego cmentarza znajduje się ogrodzenie. W większości jest odnowione, jeden z fragmentów (najprawdopodobniej ogrodzenie nagrobka) jest stary. Do tego można zauważyć fragmenty dawnych ogrodzeń (nagrobków albo cmentarza). Tereny gospodarstw domowych oddzielone siatką
Brama NIE - - - -
Kościół TAK 1 XIV w. kamień, cegła przebudowany w IV ćw. XVII w.
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 2 - - drewniana altana oraz studzienki kanalizacyjne

Na cmentarzu spoczywały osoby zasłużone dla parafii ewangelickiej Grębocin.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27

Renowacja

Nie przeprowadzono gdyż formalnie cmentarz został zlikwidowany. Kilka cennych płyt nagrobkowych po pracach konserwatorskich w latach 1984-1985 umieszczonych na murach kościoła zdeponowano na dziedzińcu WUOZ w Toruniu. Na terenie muzeum zachowały się trzy postumenty z czego dwa z napisami i tworzą niejako lapidarium. Natomiast teren cmentarza częściowo należy do muzeum i stoją na nim elementy wystawy stałej oraz jedne z budynków, a częściowo został podzielony siatką pomiędzy właścicieli pobliskich gospodarstw domowych. Jako, że nie jest to odzwierciedlone w podziale katastralnym traktować można podział terenu jako nielegalny. Na wspomnianym wyżej obszarze znajdują się fragmenty nagrobków oraz prawdopodobne pozostałości po dawnym ogrodzeniu cmentarza.
Ponadto mamy tam altanę oraz studzienki kanalizacyjne.
Sytuacja ulegnie zmianie gdyż w ramach programu "Tu mieszkam, tu zmieniam" finansowanego przez Fundację BZ WBK, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie zamierza uporządkować cmentarz i ustawić tablice pamiątkowe dotyczące cmentarza i kościoła. Cmentarz ma docelowo stać się swoistym parkiem pamięci z ławką i rabatą kwiatową. Oficjalne odsłonięcie tablic nastąpi w maju 2015.


Osadnictwo w Grębocinie

Historia

Grębocin to jedna z najstarszych osad ziemi chełmińskiej. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1222 r. Dowiadujemy się, że wieś podobnie jak niemal cała ziemia chełmińska zostaje podarowana przez Konrada Mazowieckiego pierwszemu biskupowi Prus Chrystianowi. W czasach zakonu krzyżackiego Grębocin to wieś czynszowa wchodząca w skład komturstwa toruńskiego. Przywilej nadano w 1366 r. Jeszcze wcześniej, bo na początku XIV w. zbudowano kościół pw. Św. Barbary. W 1457 r. zostaje nadany na własność miastu Toruń, czyli staje się patrymonium miejskim. Chodzi dokładnie o wieś i folwark, który do 1830 r. był dzierżawiony, potem stał się własnością prywatną. Oprócz Starego Grębocina (wsi z kościołem) i folwarku Grębocin, w 1788 r. powstaje trzecia część Nowy Grębocin. Współcześnie na tym terenie stoi elektrociepłownia, część dawnej Elany itp.
W okresie zaboru pruskiego wieś intensywnie się rozwija, zwłaszcza w drugiej poł. XIX w. Uwarunkowane jest to powstaniem linii kolejowej łączącej Toruń z Wystruciem w 1871 r. oraz budową linii wąskotorowej z Torunia do Lubicza Dolnego w 1902. Drugim czynnikiem jest zbudowanie największej w pobliżu Torunia cegielni (drugą duża cegielnia mieściła się na Rudaku), która dostarczała cegły m. in. do rozbudowy toruńskich fortyfikacji. Tuż obok dworca kolejowego Papowo Toruńskie sąsiadującego od wschodu z gruntami wsi Grębocin powstaje mleczarnia. Industrializacja wsi i potrzeba rąk do pracy, a także kolonizacja na terenach zaboru pruskiego powodują, że powstają kolejne przysiółki takie jak: Wałdowo (Waldau), Przyłubie (Wiesenthal), Przydatki (Fridrichsthal). Grębocin staje się stosunkowo ludną wsią. W 1905 r. ilość mieszkańców przekracza 1500 osób.
Grębocin to jeden z najwcześniejszych ośrodków protestantyzmu w województwie kujawsko-pomorskim. Już w 1565 r. dawny kościół Św. Barbary został przekazany protestantom. Większość mieszkańców była luteranami jednak miastu Toruń, w którego radzie miejskiej zasiadały wpływowe kalwińskie rody udawało się aż po lata 40. XVII w. powierzać stanowiska pastorskie kalwinom, dość często polskojęzycznym. W czasie objęcia biskupstwa chełmińskiego przez Kazimierza Opalińskiego doszło w Grębocinie do waśni religijnych na tle własnościowym. Otóż biskup wracając z toruńskiej procesji Bożego Ciała zajął kościoły luterańskie w Grębocinie i Rogowie, jako pierwotnie katolickie i usunął duchowieństwo luterańskie. Nieco ponad tydzień później mieszczanie toruńscy odebrali zajęte kościoły katolikom. Początkowo gwałtowna reakcja biskupa i katolickiej szlachty chełmińskiej została stonowana przez mediatorów. W rezultacie kościoły w Grębocinie i Rogowie pozostały nadal luterańskie natomiast Toruń zobowiązał się odbudować dawne kościoły katolickie w Rychnowie i Orzechowie oraz zrezygnował z pełnienia sądu konsystorskiego. W XVII w. z uwagi na wpływ kalwinów mieszkańcy Grębocina pomimo religii protestanckiej używali w większości języka polskiego. Sytuacja zaczęła zmieniać się na przełomie XVII i XVIII w. gdy po zniszczeniach spowodowanych potopem miasto Toruń zaczął sprowadzać do Grębocina osadników z dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Wówczas kalwini stracili raz na zawsze swoje wpływy na rzecz luteran. Po II zaborze pruskim gdy zaczęto osadzać w ramach tzw. kolonizacji fryderycjańskiej, a w szczególności po powstaniu kościoła ewangelicko-unijnego w 1817 r. zaczęto używać podczas kazań wyłącznie języka niemieckiego.
Udokumentowane dane o istnieniu szkół pochodzą z 1674 r. Coraz większa liczba mieszkańców wymuszała powstawanie nowych budynków szkolnych. Budowano je kolejno w 1820, 1851 i 1891. Ta ostatnia szkoła (rozbudowana ok. 1910) stoi do dziś obok cmentarza. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę szkoła ewangelicka stała się polską szkołą powszechną. Dzieci niemieckie uczęszczały od 1928 r. do prywatnej szkoły niemieckiej. Podczas okupacji szkoła czynna była wyłącznie dla dzieci niemieckich. Kościół ewangelicki, przebudowany IV ćw. XVII w., stracił po 1920 r. swoją funkcję sakralną. Po 1945 r. popadł w ruinę mimo, że już w 1930 r. został uznany za zabytek klasy zerowej. Prace konserwatorskie rozpoczęły się 1998 r., gdy obiekt przeszedł w ręce prywatne, a w 2004 r. powołano do życia Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa działające do w nim do dziś. W latach 1908-1910 pomiędzy cmentarzem, a zbiegiem ul. Szkolnej z Poprzeczną zbudowano przy pomocy środków fundacji Gustava Adolfa nowy kościół ewangelicki służący grębocińskim ewangelikom do 1945 r. Został on rozebrany w 1963 r.
Protestanci przez stulecia dominowali ilościowo nad katolikami. W 1910 stanowili nieco ponad 66% mieszkańców. Sytuacja zmieniła się po 1920 r. Wg pierwszego spisu z 1921 r. było ich 39%, a ich ilość malała do 1939 r. W 1945 r. na zawsze skończyła się trwająca 380 lat epoka protestancka w dziejach Grębocina.

Ludzie

Księga adresowa z 1912 r. zawiera następujące nazwiska: Appold, Bartz (karczma), Berg, Blum (zwrotniczy), Bohlander, Bojanowski (?), Bojarski, Boldt (stelmach), Bott (rzeźnik), Broese, Bucholtz, Burghardt, Chilinski, Czense, Dirksen, Dombrowski, Dopslaff (agent), Dronczkowski (garncarz), Engel (asystent), Erasmus (pastor), Fahr, Felski (karczma), Fiedler (dzierżawca młyna), Filkowski, Fischer, Freiheit (pracownik cegielni), Ganasinski, Gehrtz, Gerlach (strażnik cegielni), Gerschinski, Gierschewski, Golembiewski (emeryt), Gomcz (piekarz), Grashoff, Grimm, Harbarth, Hartmann, Helmecke, Hentschel (urzędnik), Heutger, Hildebrandt, Hinz (kierownik szkoły, nauczyciel), Hoffmann, Hubert, Huse (piekarz), Jabs, Januschewski, Janz, Joch (nauczyciel), Karste, Kauter (karczma), Knof, Koch, Koschinski, Koths, Kowalski, Kruger, Kuhne, Kurowski, Kurtz (listonosz), Lange (listonosz), Lemke (zwrotniczy), Liebelt, Liedtke, Lucke, Luttmann (zarządca cegielni), Mainz, Makowski, Mallon (agent kolejowy), Meister, Mewes, Mielke, Moerser, Motoczynski, Muller (lekarz), Nass, Neumann (stelmach), Newie (emeryt), Nickel, Oellermann (pracownik cegielni), Oesterle, Papendick (pracownik cegielni), Pernack (przedsiębiorca), Pick, Poehlke, Polsfuss (kierownik urzędu), Praetsch (żandarm), Prange, Prohl (nauczyciel), Radtke (siodlarz), Rasper, Reinert (właściciel cegielni), Retmanski (kowal), Retkowski, Riedel, Ritter, Rosenfeld (pracownik cegielni), Rosinski, Ruckenwoldt, Salewski, Schafer, Schauer, Scherz (zarządca mleczarni), Scheubach (przystankowy), Schiller, Schimke (właściciel gościńca), Schmidt, Schulz, Sdunski (szewc), Sich (nauczyciel), Sieg (nauczyciel), Skowronski, Strauch, Strobel, Suchot, Szczepankowski, Triebel, Ulrichs, Walaschinski, Wandel, Weier (właściciel majątku), Wicknig, Wiese (badacz mięsa), Wischniewski, Wustenhagen (stolarz), Zakrzewski (szewc), Zdunski (szewc), Zenker

Lista strat w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Bartz, Bischoff, Biczak, Bonk, Broese, Buczkowski, Böhnke, Czajkowski, Czaske, Czeske, Dickmann, Dykier, Engel, Felske, Fregin, Gaszecki, Gehrke, Gerlach, Gertz, Giepmann, Gierschewski, Gießmann, Gołembiewski, Grabowski, Grimm, Gudopp, Gudowski, Harbarth, Herzke, Hoffmann, Hoppe, Hubert, Huse, Jesgasch, Kilkis (Kiltis), Kohls, Kosiński, Kowalski, Kraft, Krampitz, Krüger, Kuhnert, Kunze, Lege, Leischner, Majewski, Mahlzahn, Meister, Metzger, Meyer, Misok, Motischinski, Murawski, Müller, Neumann, Niklewski, Noweck, Obermüller, Orgacki, Page, Papendick, Peitsch, Pick, Piotrowski, Polsfuß, Prill, Raatz, Radtke, Rakowski, Reinhold, Roeder, Rosenfeldt, Rostkowski, Rothacker, Rozinski, Rozlawski, Salenski, Schmidt, Schultz, Schwanke, Schwarzfeld, Sikorski, Skibicki, Skowroński, Stawski, Steinecker, Szarczewski, Szyczewski, Telke, Torkowski, Uecker, Volkmann, Wache, Warsitz, Wegner, Wichert, Wienzkowski, Wisniewski, Witkowski, Wojke, Wojnowski, Wolf, Wunsch, Zeep (Zeev), Zimmer, Zimmermann, Zutz.

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Haszke (lekarz), Scharnowski (właściciel ziemski), Śmieszny (właściciel ziemski), Marchlewski (agent), Fiszgała (akuszerka), Liedtke (handel bydłem), Chrzanowski (właściciel cegielni), Wolski (właściciel cegielni), Luttman (cieśla), Drążkowski (garncarz), Neumann (kołodziej), Cosnecki (kowal), Karbowski (kowal), Karpicki (kowal), Fabjan (krawiec), Flader (krawiec), Litman (malarz), Skowroński (handel nierogacizną), Chojnacki (piekarz), Hoffmann (piekarz), Katarzyński (rzeźnik), Chrabąszcz (sklep spożywczy), Dudek (szewc), Minc (szewc), Puszakowski (szewc), Rejewski (szewc), Strzelecki (szewc), Schauer (wiatrak), Felske (karczma), Behnke (zajazd), Dzięgiel (zajazd), Schinke (zajazd)

Księga adresowa z 1941 r. zawiera nastepujące nazwiska: Katarzyński (rzeźnik), Felske (zajazd), Hoffmann (sklep), Kwiatkowski (kowal), Szczepański (kowal), Witt (krawiec), Neumann (kołodziej), Chrzanowski (właściciel cegielni formalny), Gosch (pełniący obowiązki właściciela cegielni), Sochaczewski (właściciel cegielni), Knoph (pełniący obowiązki właściciela cegielni)

Gottlieb Ringeltaube
Gustav Schiller

Inne: Zabell (Cabel), Pankratz, Boensler


Źródła:

 1. 2978 Gramtschen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910. comp.jpg
 2. Adressbuch für Thorn. Stadt und Land 1912, Thorn: Dombrowski, 1908. comp.jpg
 3. P. Birecki, Sztuka luterańska na Ziemi Chełmińskiej od drugiej połowy XVI do pierwszej ćwierci XVIII wieku. Warszawa:DiG, 2007
 4. Cmentarz ewangelicki przykościelny w Grębocinie na stronie Upstream Vistula - stan z 2008. comp.jpg [dostęp: 23.12.2014]
 5. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 85. comp.jpg
 6. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 552. comp.jpg
 7. Historia Torunia pod red. M. Biskupa, Toruń: TNT, 1994, t. II, cz. 2, s. 265.
 8. Historia Torunia pod red. M. Biskupa, Toruń: TNT, 1996, t. II, cz. 3, s. 127-128.
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1154-1155. comp.jpg
 10. Lista organizacji wytypowanych do przyznania grantów w ramach konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam" finansowanego przez Bank Zachodni WBK, pozycja 153. comp.jpg
 11. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, 250-257. comp.jpg
 12. K. Ruther, Die Geschichte des Deutschtums in Grębocin (Gramtschen) und Umgebung. Poznań: Historische Gesellschaft fuer Posen, 1939, s. 20-22, 30-31, 49-60. comp.jpg
 13. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 57. comp.jpg
 14. O. Steinmann, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866, s. 285. comp.jpg
 15. Strona Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, http://www.muzeum.grebocin.pl/ [dostęp: 22.12.2014]
 16. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz. Część A: Uwarunowania zagospodarowania przestrzenego, Warszawa, 2011, s. 55-59. [dostęp: 21.12.2014] comp.jpg
 17. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 807. comp.jpg
 18. Thorner Freiheit z 20.10.1939 r., nr 27, s. 3. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License